Algemene voorwaarden workshops Lettertantes

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met De Lettertantes afsluit.

 

Voordat je je inschrijft voor een workshop is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en

betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers

voor wat betreft workshops.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving cq betaling door cliënt cq

deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door De Lettertantes

 

2: Inschrijvingen

2.1 De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 De Lettertantes behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving en betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief

maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving

automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren: info@delettertantes.nl

3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden per transactie. 

3.3 Afmelding voor een workshop: bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij

het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel

even.

 

4. Annulering/verplaatsing door De Lettertantes

4.1 De Lettertantes is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen

doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.

4.2 De Lettertantes gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer

wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 De Lettertantes is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te

annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

 

5: Privé workshops op locatie

5.1 In overleg bieden de Lettertantes een privé workshop voor een geselecteerd gezelschap aan buiten de reguliere workshops. Voor een privé workshop geldt een minimaal aantal deelnemers van 10 personen. Indien er minder personen deelnemen wordt er het minimale bedrag van €299,00 in rekening gebracht. Voor andere workshops zoals Brushlettering geldt een ander tarief en minimaal aantal deelnemers. Neem hiervoor contact op met ons. 

5.2 De locatie van de workshop is in overleg. Wanneer de locatie van de workshop zich buiten Lisse bevindt dan rekenen wij €0,19 per kilometer met een minimum van €5,00.

5.3 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk

overeengekomen met De Lettertantes.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige

berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

 

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met De Lettertantes op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te

zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

7: Aansprakelijkheid

7.1 De Lettertantes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige

aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

7.2 Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen

die kunnen afgeven op kleding of spullen. De Lettertantes is niet aansprakelijk

voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet

vergoeden.

 

8: Geheimhouding

8.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd,

gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Lettertantes toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Workshop deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens

de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter

moeten begrijpen.

 

9: Overig

9.1 De Lettertantes behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren cq van deelname

te annuleren. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Lettertantes.

 

© 2018 De Lettertantes